Thursday, November 29, 2012

Nama Jepang Menurut Tanggal, Bulan, & Tahun Kelahiran

Nah, sekarang siapa yang mau mencoba buat nama Jepang tapi berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Yang udah coba, ayo coba lagi..
Contoh : Nama Saya Amtul lahir 15 Juni 2000,
jadi nama Jepang saya : Sakurai Shimimi
nb : nama tengah atau diambil dari tanggal kelahiran dan nama akhir atau diambil dari bulan kelahiran digabung ya..
Silahkan dicoba...
*1 ( angka terakhir tahun kelahiran )
0 : Sakurai
1 : Momo
2 : Ginichi
3 : Kugou
4 : Hideyashu
5 : Zen
6 : Koukei
7 : Sikaku
8 : Komozaku
9 : Shinji
*2 ( tanggal kelahiran )
1 : Mitsu
2 : Kou
3 : Mina
4 : Ikki
5 : Sudo
6 : Zen
7 : Shika
8 : Kage
9 : Kaze
10 : Kimi
11 : Gaka
12 : Shu
13 : Hi
14 : Kumo
15 : Shimi
16 : Haru
17 : Koda
18 : Shon
19 : Yama
20 : Bon
21 : Uzu
22 : Shin
23 : Yumi
24 : Gyn
25 : Shige
26 : Ran
27 : Shou
28 : Geru
29 : Neko
30 : Janko
31 : To
*3 ( bulan kelahiran ce / co )
1 : Rinko / Kun
2 : Ki / Tora
3 : Mira / Ko
4 : Ri / Masa
5 : Miki / Rou
6 : Mi / Tou
7 : Ringo / Koda
8 : Ka / Yori
9 : Mori / Da
10 : Suki / Raku
11 : Muki / Ka
12 : Yuki / Jin 

No comments:

Post a Comment